Klang Hero
  Logg innKom i gang

Tilfellestudie: Et grundig verktøy for forskning og analyse

Andreas Argelius
Andreas ArgeliusCo-founder

Tilfellestudie: Et grundig verktøy for forskning og analyse

Hva er egentlig en tilfellestudie? Det er en metode som forekommer i mange forskjellige typer forskning. Den kan være innen akademia, men det er enda vanligere at case-studier utføres innen offentlig og privat sektor.

Metoden innebærer en grundig undersøkelse av et enkelttilfelle. Det kan være en person, gruppe, organisasjon eller hendelse som studeres. Et enkelt eksempel kan være et selskap som ønsker å gjennomføre en endring, som å innføre et nytt forretningssystem, og ønsker å se effektene av denne endringen.

Med en tilfellestudie kan man undersøke komplekse ting i deres virkelige kontekst, noe som er svært verdifullt.

Hva kjennetegner en tilfellestudie?

 1. Grundig undersøkelse: En svært omfattende analyse av et spesifikt tilfelle.
 2. Kontekstuell analyse: Saken studeres i sin virkelige kontekst.
 3. Fleksibelt design: Det finnes mange ulike metoder tilgjengelig for datainnsamling, som intervjuer, spørreundersøkelser og observasjoner.
 4. Kvalitativt fokus: Selv om kvantitative data kan brukes, fokuserer ofte tilfellestudie på kvalitative data for å gi en dypere forståelse av emnet.

Søknader

 • Utdanning: Å analysere utdanningsprosesser og metoder i virkelige klasseromssituasjoner.
 • Forretninger: Brukes til å utforske forretningsstrategier, ledelsesstiler og markedsføringsmetoder.
 • Samfunnsvitenskap: Å studere sosiale, politiske eller kulturelle fenomener innenfor en spesifikk gruppe eller samfunn.

Dette er bare et utvalg og tilfellestudie brukes i mange flere områder enn disse.

Hvordan gjennomføre en tilfellestudie

Å gjennomføre en tilfellestudie krever en godt planlagt og metodisk tilnærming. Her er de grunnleggende trinnene:

1. Velg en sak

Det første steget er å identifisere og velge en passende sak for studien. Det kan være en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller hendelse. Valget bør baseres på målene med tilfellestudie og forskningsspørsmålene. Saken bør være representativ for fenomenet som undersøkes og ha potensial til å gi innsikt og forståelse.

2. Definer formål og forskningsspørsmål

Klarlegg formålet med studien og formuler spesifikke forskningsspørsmål. Disse spørsmålene bør være åpne og undersøkende for å tillate en grundig analyse av tilfellet.

3. Datainnsamling

Samle inn data gjennom ulike metoder som intervjuer, observasjoner, dokumentanalyse og undersøkelser. Det er viktig å bruke flere datakilder for å få et mangfoldig og omfattende syn på saken. Dokumenter all innsamlet informasjon nøye.

4. Analyser data

Analyser innsamlede data for å identifisere mønstre, temaer og sentrale innsikter relatert til forskningsspørsmålene. Bruk ulike analyseteknikker som tematisk analyse eller koding for å systematisere og tolke informasjonen.

5. Rapportering

Fremlegg resultatene av tilfellestudie i en godt strukturert rapport. Rapporten bør inneholde en introduksjon til casen, en beskrivelse av metodene for datainnsamling og -analyse, en presentasjon av resultatene, og en diskusjon som knytter resultatene til de opprinnelige forskningsspørsmålene og den bredere litteraturen.

6. Refleksjon og kritisk evaluering

Avslutt med en refleksjon over studiens begrensninger og potensielle skjevheter. Diskuter også studiens bidrag til forståelsen av fenomenet som undersøkes og muligheter for fremtidig forskning.

Ved nøye å følge disse stegene, kan forskere gjennomføre tilfellestudier som gir verdifull innsikt og dyp forståelse av komplekse problemer i deres reelle kontekst.

Fordeler og begrensninger

Fordeler

 • Gir grundige innsikter og en detaljert forståelse av komplekse problemer.
 • Muliggjør studiet av fag i deres naturlige miljøer.
 • Fleksibel og kan tilpasses mange forskjellige forskningskontekster.

Begrensninger

 • Risikoen for forskerens skjevhet, ettersom forskerens subjektive tolkninger kan påvirke analysen.
 • Generaliserbarheten er begrenset, ettersom resultatene er basert på enkeltstående tilfellestudie.
 • Tidkrevende og ressursintensiv metode.

Jeg håper denne artikkelen hjelper deg i arbeidet ditt! Når man gjennomfører tilfellestudie, er intervjuer et av de viktigste verktøyene. Hos Klang.ai tilbyr vi et verktøy som bistår deg gjennom alle stegene i intervju prosessen. Fra planlegging av intervjuer, transkribering, til analyse.

Trenger du å transkribere intervjuer og andre samtaler?

Les mer om hvordan Klang.ai kan hjelpe deg med å transkribere intervjuer og andre samtaler.Prøv Klang.ai nå

Relaterte artikler

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.