Klang Hero
    Logga inKom igång

Tematisk Analys - en metod för djupare inblickar

Klang.ai
Klang.aiEffektivare samtal med AI

Tematisk Analys - en metod för djupare inblickar

Tematisk analys är en metod som används för att analysera kvalitativa data. Den innebär att man kodar och sorterar data för att hitta mönster och teman. Detta är en metod som kan vara speciellt användbar när man skriver en uppsats eller arbetar med kvalitativ forskning. I den här artikeln går vi igenom hur man kan använda tematisk analys när man skriver en uppsats, till exempel en C-uppsats.

Induktiv vs. deduktiv ansats

Det finns två huvudsakliga ansatser när det gäller tematisk analys: induktiv och deduktiv. Induktiv analys innebär att man går in i en undersökning utan förutfattade meningar och låter datan tala för sig själv. Den deduktiva ansatsen är motsatsen, där man har en tydlig tolkningsram när man påbörjar analysen.

I en C-uppsats rekommenderas ofta en induktiv analys. Det innebär att man inte ska ha några förutfattade meningar eller teorier när man analyserar sina data. Istället ska man låta sig inspireras av det man hittar i datamaterialet och dra slutsatser från det.

Så här gör man en tematisk analys

En tematisk analys går till så att man först kodar sina data. Detta innebär att man i första hand måste ha tillgång till en text som ska analyseras. Det kan till exempel vara en intervjutext, en artikel eller en samling sociala meddelanden. När man har valt ut sin text läser man den genom och markerar de relevanta textsegmenten. Det kan till exempel vara en mening eller en längre passage som verkar innehålla information som är värdefull för analysen.

När man har markerat de relevanta textsegmenten hittar man på en liten etikett eller en liten kod för det textsegmentet som sammanfattar det som är intressant. Det kan till exempel vara koden "ABC" för ett textsegment som handlar om "Lässvårigheter för barn". Genom att koda texten på detta sätt skapar man en översikt över de teman som upprepas och som verkar vara viktiga för texten.

När man har kodat allt sitt material går man vidare till sorteringsstadiet. Då sorterar man och kategoriserar upp de olika koderna. Det kan till exempel innebära att man placerar alla koder som rör "Lässvårighet för barn" i en kategori och sedan jämför den med andra kategorier som rör "Lässvårigheter" men som inte rör barn.

De största högarna och de som är mest relevanta för syftet blir till slut teman. I exemplet ovan kan "Lässvårigheter för barn" vara ett tema som blir särskilt tydligt och intressant om det upprepas ofta i texten. Genom att koda och sortera data på detta sätt kan man få en bättre förståelse för de teman som är viktiga i texten och hur de relaterar till varandra.

Tips på att beskriva sin tematiska analys

När man ska beskriva sin tematiska analys i metodavsnittet i en uppsats bör man vara väldigt konkret och tydlig. Man bör beskriva exakt hur man gjorde och inte bara något väldigt svepande. Det är också viktigt att ha med tydliga och konkreta detaljer.

Här är ett exempel på hur man kan beskriva en tematisk analys i ett metodavsnitt:

"I denna uppsats används en tematisk analys för att undersöka teman i intervjumaterialet. För att genomföra denna analys började jag med att koda det kvalitativa materialet, det vill säga de transkriberade intervjuerna. Först läste jag igenom materialet och markerade sedan olika meningar och stycken som var relevanta för min undersökning med en överstrykningspenna. Jag gjorde anteckningar i marginalen av dokumenten för att minnas vad som var relevant för mitt syfte i meningarna och styckena.

Därefter sorterade jag de kodade segmenten i kategorier baserat på deras innehåll. Genom att jämföra och gruppera koder med liknande innehåll kunde jag identifiera övergripande teman i materialet. Genom att iterativt sortera och gruppera koder kunde jag gradvis utveckla dessa teman till mer detaljerade och omfattande beskrivningar av de frågor och fenomen som undersöktes."

Transkribering av din intervju

Det kan vara användbart att transkribera en intervju i samband med sin tematiska analys, eftersom det gör det möjligt att koda och analysera det kvalitativa materialet i detalj. Genom att transkribera intervjun kan du få tillgång till exakta ord och meningar som används av intervjupersonen, vilket kan hjälpa dig att hitta mönster och teman i ditt material. Dessutom kan transkribering göra det enklare att sortera och kategorisera koderna, eftersom du har en mer strukturerad och tydlig grund att arbeta ifrån. Slutligen kan transkribering hjälpa dig att uppmärksamma och tolka olika aspekter av intervjupersonens tonfall, betoning och andra icke-verbala kommunikationssätt, vilket kan vara värdefullt när du försöker förstå djupare meningar och undertoner i ditt material.

Du kan använda verktyg som Klang.ai för att automatiskt transkribera och summera dina intervjuer.

Så här presenterar man resultatet av en tematisk analys

När man presenterar resultatet av en tematisk analys bör man göra det på ett sätt som är ganska liknande hur man presenterar andra typer av kvalitativa resultat i ett resultatavsnitt. Man börjar ofta med ett väldigt kort stycke som är en sorts överblick av det som kommer att presenteras. Därefter följer de olika temana, varje tema bör vara i ett eget underavsnitt och varje underavsnitt bör ha en egen rubrik som är formulerad ungefär som ett påstående.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi fått en detaljerad genomgång av vad en tematisk analys är och hur man kan gå tillväga för att genomföra den. En tematisk analys är en metod för att analysera kvalitativa data genom kodning och sortering av textmaterialet. Det finns olika sätt att genomföra en tematisk analys, beroende på om man vill ha en strukturerad eller ostrukturerad process.

Genom att först koda materialet på ett kvalitativt sätt, genom att markera relevanta textsegment och hitta en liten etikett eller kod för det, och sedan sortera koderna i högar beroende på vilka som har att göra med samma sak, kan man hitta de största och mest relevanta högarna som blir temana.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.